Privacy Statement

PRIVACYVERKLARING TELELOCK® B.V.

Telelock B.V. , gevestigd aan de Jules Verneweg 16, 5015 BL  Tilburg, (hieronder verder genoemd “Telelock”), hecht groot belang aan het respecteren en beveiligen van persoonsgegevens. Dit geldt voor de persoonsgegevens van de bezoekers van haar website, consumenten die producten en diensten van Telelock afnemen, cliënten & cliëntvertegenwoordigers, medewerkers, leveranciers en klanten (bijv. zorgorganisaties, gemeentes, huisartsen). Telelock is verantwoordelijk voor de verwerking van persoonsgegevens binnen de Telelock.nl website en het Telelock online platform zoals weergegeven in deze privacyverklaring.

Daarbij houdt Telelock zich aan de actuele privacyregelgeving, waaronder de Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG).

Een lid van de directie van Telelock houdt persoonlijk toezicht op de juiste naleving van de privacyregelgeving. Als u de indruk heeft dat uw gegevens niet goed beveiligd zijn of er aanwijzingen zijn van misbruik, neem dan contact op met onze klantenservice of via privacy@mijntelelock.nl.

Hieronder lichten wij een aantal belangrijke zaken toe die betrekking hebben op uw privacy, waarbij de nadruk ligt op de bezoeker van deze website, de consument die dienstverlening/producten van Telelock wenst af te nemen en de medewerker van de organisaties die gebruik maken van onze Telelock online platform diensten.

 

WEBSITE

Telelock verzamelt via haar contactformulieren op deze website waaronder namen, telefoonnummer en e-mail adres. Daarnaast vragen wij voor de invulling van de dienst personenalarmering ook bepaalde gezondheidsgegevens op, waarbij Telelock zich realiseert dat het daarbij om bijzondere persoonsgegevens gaat. Uiteraard vragen wij niet meer gegevens dan nodig, maar over bepaalde gezondheidsgegevens moeten wij de beschikking krijgen. Zonder die gegevens is Telelock niet in staat haar dienstverlening uit te voeren. Telelock neemt de bescherming van deze gegevens serieus en neemt passende maatregelen om misbruik, verlies, onbevoegde toegang, ongewenste openbaarmaking en ongeoorloofde wijziging tegen te gaan. Zo worden de door u online ingevulde formulieren niet op onze eigen website bewaard. Deze gegevens komen rechtstreeks uit in beveiligde omgevingen van derde professionele partijen. Met deze partijen maakt Telelock weer aparte afspraken onder andere m.b.t. privacy & informatiebeveiliging onder andere via zgn. verwerkersovereenkomsten.

 

TELELOCK PLATFORM VOOR DIGITALE TOEGANG

Telelock verwerkt persoonsgegevens van u doordat u gebruik maakt van onze Telelock online platform diensten, u één of meer digitale sleutels heeft ontvangen van een gebruiker van onze Telelock online platform diensten en/of omdat u deze zelf aan ons verstrekt.

Hieronder is een overzicht gegeven van de persoonsgegevens die wij verwerken.

Indien u een account heeft binnen het Telelock online platform verwerken wij het volgende:

 • Voorletters en achternaam.
 • Aanhef (Dhr./Mevr./Fam./geen)
 • Huisnummer (Overige adresgegevens worden niet gevraagd en zijn ook niet nodig.)
 • E-mailadres
 • Alle handelingen die u verricht in het online platform.
 • Alle handelingen die geregistreerd worden door de producten die onder uw account binnen het online platform worden beheerd.

Indien u een digitale sleutel heeft ontvangen van een gebruiker van het Telelock online platform verwerken wij het volgende:

 • Een referentie naar u, afhankelijk hoe deze door de gebruiker van het platform is ingevoerd. Dit kan bijvoorbeeld uw naam of e-mailadres zijn.
 • E-mailadres, dit betreft het e-mailadres waarop u de digitale sleutel heeft ontvangen.
 • Alle handelingen die geregistreerd worden door de producten die met de aan u verstrekte digitale sleutels zijn bediend. Deze handelingen worden geregistreerd onder de referentie naar u, zoals die door de gebruiker van het platform, waarvan u de digitale sleutel heeft ontvangen, is ingevoerd.

 

Indien u als medewerker van een organisatie binnen het Telelock online platform bent geregistreerd verwerken wij het volgende:

 • Een referentie naar u, eventueel aangevuld met aanvullende informatie, afhankelijk hoe deze door de gebruiker van het platform is ingevoerd. Dit kan bijvoorbeeld uw naam of e-mailadres zijn.
 • E-mailadres, dit betreft het e-mailadres waar de digitale registratiecode naar toe gestuurd is of naar toe gestuurd kan worden.
 • Telefoonnummer, dit betreft het telefoonnummer waar de digitale registratiecode per SMS naar toe gestuurd is of naar toe gestuurd kan worden.
 • Alle handelingen die u als medewerker verricht binnen uw medewerker-account in het online platform.
 • Alle handelingen die geregistreerd worden door de producten die met de door u verstrekte digitale sleutels zijn bediend. Deze handelingen worden geregistreerd onder de referentie naar u, zoals die door de gebruiker van het platform, waarvan u de digitale sleutel heeft ontvangen, is ingevoerd.

 

BIJZONDERE EN/OF GEVOELIGE PERSOONSGEGEVENS DIE TELELOCK VERWERKT

Onze Telelock online platform diensten hebben niet de intentie gegevens te verzamelen over bezoekers of gebruikers die jonger zijn dan 16 jaar, tenzij ze toestemming hebben van ouders of voogd. We kunnen echter niet controleren of een bezoeker of gebruiker ouder dan 16 is. Hetzelfde is van toepassing op gebruikers van de Toegang app als onderdeel van onze Telelock online platform diensten. Wij raden ouders dan ook aan betrokken te zijn bij de online activiteiten van hun kinderen, om zo te voorkomen dat er gegevens over kinderen verzameld worden zonder ouderlijke toestemming. Als u er van overtuigd bent dat wij zonder die toestemming persoonlijke gegevens hebben verzameld over een minderjarige, neem dan contact op met Telelock via privacy@mijntelelock.nl, zodat wij deze informatie kunnen verwijderen.

 

MET WELK DOEL EN OP BASIS VAN WELKE GRONDSLAG VERWERKT TELELOCK PERSOONSGEGEVENS

Telelock verwerkt uw persoonsgegevens voor de volgende doelen:

 • U de mogelijkheid te bieden producten en diensten via de website van Telelock af te nemen.
 • U de mogelijkheid te bieden een account voor ons Telelock online platform aan te maken.
 • U de mogelijkheid te bieden van ons Telelock online platform gebruik te maken.
 • U de mogelijkheid te bieden van de Telelock Toegang app gebruik te maken.
 • U de mogelijkheid te bieden om gebruik te maken van diensten die door onderaannemers van Telelock worden uitgevoerd, zoals personenalarmering met aansluiting op een alarmcentrale.
 • U te kunnen bellen of e-mailen voor het maken van een afspraak voor installatie, demontage of terugname van producten en diensten geleverd door Telelock.
 • U te kunnen e-mailen indien dit nodig is om onze dienstverlening uit te kunnen voeren. Deze email berichten worden indien nodig, automatisch door het platform verstuurd.

Wij verwerken uw persoonsgegevens uitsluitend indien u daarvoor toestemming geeft of heeft gegeven. Zonder uw toestemming kunnen of mogen wij de voor het Telelock online platform noodzakelijke gegevens niet verwerken. Daarom is het zonder uw toestemming tot het verwerken van uw persoonsgegevens zoals vermeld in dit document, voor u niet mogelijk gebruik van het Telelock online platform of de Telelock Toegang app te maken.

 

GEAUTOMATISEERDE BESLUITVORMING

Telelock neemt nooit op basis van geautomatiseerde verwerkingen besluiten over zaken die (aanzienlijke) gevolgen kunnen hebben voor personen. Het gaat hier om besluiten die worden genomen door computerprogramma's of -systemen, zonder dat daar een mens (bijvoorbeeld een medewerker van Telelock) tussen zit.

 

HOE LANG TELELOCK PERSOONSGEGEVENS BEWAART

Telelock bewaart uw persoonsgegevens niet langer dan strikt noodzakelijk is om de doelen te realiseren waarvoor uw gegevens worden verzameld. Wij hanteren de volgende bewaartermijnen voor de volgende persoonsgegevens van gebruikers die een account binnen het platform hebben of hebben gehad:

 

Algemeen:

Voor een

'sloteigenaar':

Voor een

'sloteigenaar':

Voor een

'Organisatie':

Voor

'gebouw beheer'

Reden:

U heeft aangegeven dat uw

account verwijderd moet worden.

Het laatste slot is

onder het account

verwijderd.

Alle licenties van de

sloten onder uw account zijn verlopen.

Alle organisatie

licenties onder uw

account zijn verlopen

Uw gebouwbeheer

licentie is verlopen.

Naam, voorletters,

huisnummer en

email adres:

max. 5 werkdagen

6 maanden

5 jaar na eerste

aanmelding van het

nieuwste slot

6 maanden

6 maanden

Configuratie van het

platform voor uw

account:

max. 5 werkdagen

6 maanden

5 jaar na eerste

aanmelding van het

nieuwste slot

6 maanden

6 maanden

Logging van het

platform voor uw

account:

max. 5 werkdagen

6 maanden

2 jaar na eerste

aanmelding van het

nieuwste slot

6 maanden

6 maanden

 

Daar waar gegevens langer dan max. 5 werkdagen worden bewaard, is dat om te voorkomen dat bij het niet tijdig verlengen van licenties uw account onbedoeld wordt opgeheven en de daaraan gekoppelde gegevens verloren gaan.

Wij hanteren de volgende bewaartermijnen voor de volgende persoonsgegevens van gebruikers die een digitale sleutel hebben ontvangen:

 • Logging van activiteiten, inclusief de referentie waaronder de logging plaats vond: tot maximaal 2 jaar nadat de activiteit is geregistreerd. De gegevens worden binnen 5 werkdagen gewist indien het account van de gebruiker waarvan de digitale sleutel is ontvangen wordt opgeheven.
 • Referentie en e-mailadres: tot de digitale sleutel door de gebruiker waarvan de sleutel is ontvangen wordt ingetrokken. In dat geval blijft de referentie in de logging wel aanwezig. De gegevens worden binnen 5 werkdagen gewist indien het account van de gebruiker waarvan de digitale sleutel is ontvangen wordt opgeheven.

Wij hanteren de volgende bewaartermijnen voor de volgende persoonsgegevens van gebruikers die als medewerker binnen het Telelock online platform zijn geregistreerd:

 • Logging van activiteiten, inclusief de referentie waaronder de logging plaats vond: tot maximaal 2 jaar nadat de activiteit is geregistreerd. De gegevens worden binnen 5 werkdagen gewist indien het account van de gebruiker waarvan de digitale sleutel is ontvangen wordt opgeheven.
 • Referentie en e-mailadres: tot de digitale sleutel door de gebruiker waarvan de sleutel is ontvangen wordt ingetrokken. In dat geval blijft de referentie in de logging wel aanwezig. De gegevens worden binnen 5 werkdagen gewist indien het account van de gebruiker waarvan de digitale sleutel is ontvangen wordt opgeheven.

 

DELEN VAN PERSOONSGEGEVENS MET DERDEN

Telelock verkoopt uw gegevens niet aan derden en verstrekt deze uitsluitend indien dit nodig is voor de uitvoering van onze diensten die door onderaannemers voor klanten van Telelock worden uitgevoerd, voor de platform diensten, waarvan u gebruik maakt, of om te voldoen aan een wettelijke verplichting. Met bedrijven die uw gegevens in onze opdracht verwerken, sluiten wij een verwerkersovereenkomst om te zorgen voor eenzelfde niveau van beveiliging en vertrouwelijkheid van uw gegevens. Telelock blijft verantwoordelijk voor deze verwerkingen.

 

COOKIES

Telelock gebruikt geen cookies voor haar platform diensten, waarmee de digitale toegangsrechten beheer worden of gegevens ten behoeve van personenalarmering. Voor de website van Telelock wordt gebruik gemaakt van zogenaamde ‘cookies’. Cookies zijn kleine bestandjes die onze website op de harde schijf van uw computer zet. Deze cookies geven onder andere inzicht in bezoekcijfers en het surfgedrag van de website bezoekers. Deze anonieme gegevens gebruiken wij alleen om onze website en daarmee de dienstverlening naar onze klanten te verbeteren.

 

 

RECHTEN

Uiteraard heeft u als betrokkene een aantal rechten.

 • U heeft altijd recht op inzage, rectificatie of verwijdering van uw gegevens.
 • U heeft altijd het recht om tegen de verwerking van uw persoonsgegevens bezwaar te maken.
 • Tevens heeft u het recht op gegevensoverdracht (ook wel recht op ‘dataportabiliteit’) genoemd.
 • Heeft u specifiek toestemming gegeven voor het gebruik van uw persoonsgegevens? Dan heeft u altijd het recht om deze toestemming ook weer in te trekken.

 

GEGEVENS INZIEN, AANPASSEN OF VERWIJDEREN

U heeft het recht om uw persoonsgegevens in te zien, te corrigeren of te verwijderen. Dit kunt u zelf doen via de persoonlijke instellingen van uw account.

Daarnaast heeft u het recht om uw eventuele toestemming voor de gegevensverwerking in te trekken of bezwaar te maken tegen de verwerking van uw persoonsgegevens door ons bedrijf.

U kunt via de persoonlijke instellingen van uw account zelf de toestemming voor verdere verwerking van uw persoonsgegevens intrekken. Omdat deze gegevens noodzakelijk zijn voor de werking van onze platformdienst, dient u daarvoor uw account op te heffen.

U heeft tevens het recht op gegevensoverdraagbaarheid. De door ons geregistreerde gegevens kunt u downloaden vanuit uw account:

 • De door ons geregistreerde persoonlijke informatie (aanhef, initialen, achternaam, huisnummer en emailadres) kunt u downloaden via de persoonlijke instellingen van uw account.
 • De van u geregistreerde activiteiten kunt uw downloaden via de logging sectie binnen uw account.

Beide bestanden zijn in een gangbare machineleesbare vorm die u desgewenst aan een ander kunt overdragen.

 

VRAGEN OVER GEGEVENSVERWERKING DOOR TELELOCK

Heeft u andere vragen/opmerkingen over de gegevensverwerking, stuur dan een gespecificeerd verzoek naar privacy@mijntelelock.nl.

Om er zeker van te zijn dat het verzoek tot inzage door u is gedaan, vragen wij u een kopie van uw identiteitsbewijs bij het verzoek mee te sturen. Maak in deze kopie uw pasfoto, MRZ (machine readable zone, de strook met nummers onderaan het paspoort), paspoortnummer en Burgerservicenummer (BSN) zwart. Dit ter bescherming van uw privacy. Telelock zal zo snel mogelijk, maar in ieder geval binnen vier weken, op uw verzoek reageren.

Wanneer u een klacht heeft hoe Telelock met uw persoonsgegevens omgaan, verzoeken wij u eerst contact met ons op te nemen. U kunt het betreffende verantwoordelijk directielid desbetreffend contacteren via: privacy@mijntelelock.nl.  Verder U heeft het recht een klacht in te dienen bij de Autoriteit Persoonsgegevens (“AP”). De AP is de onafhankelijke toezichthouder in Nederland m.b.t. privacy aangelegenheden.

 

TOT SLOT

Telelock behoudt zich het recht voor deze privacyverklaring te wijzigen. Wil je weten welke gegevens Telelock over u in haar database heeft? Neem dan contact op met privacy@mijntelelock.nl

 

CONTACTGEGEVENS

Telelock B.V.

Postbus 9356

5000 HJ  Tilburg